גלובל כנפיים ליסינג חתמה על הארכת הסכם ההחכרה של מטוס איירבוס דגם 321-200 לחברת התעופה British Airways

מאת: בת-שבע כביר

• סך התקבולים מדמי חכירה החל מהיום ועד תום תקופת ההחכרה המוארכת הינו כ- 16.4 מיליון דולר

• החברה הגיעה להסכמות עם בנק זר לנטילת הלוואה (Recourse) בסך של כ-12.2 מיליון דולר לתקופה מקבילה לתקופת ההחכרה

גלובל כנפיים ליסינג חתמה על הארכת הסכם ההחכרה של מטוס איירבוס מדגם 321-200 (שנת ייצור 2006) עם לקוח מהותי של החברה, חברת התעופה הבריטית British Airways.

המטוס מוחכר כיום לחברה-בת של British Airways לתקופה המסתיימת בתחילת שנת 2018 ובעקבות הסכם ההחכרה החדש, עם סיום ההחכרה לעיל, יוחכר המטוס ישירות לחברת British Airways לתקופה המסתיימת בתחילת שנת 2023, כאשר לחוכרת ניתנה אופציה להארכת הסכם ההחכרה לתקופה של שנתיים נוספות.

דמי החכירה בתקופת ההארכה הותאמו לתנאי השוק וגיל המטוס, ובהתאם נמוכים ביחס לדמי החכירה המשולמים לחברה בגין מטוס זה כיום.

עם החתימה על ההסכם, צפויים התקבולים מדמי החכירה אשר ישולמו על ידי החוכרת בגין המטוס (לא כולל שני מטוסים איירבוס 320-200 המוחכרים לחוכרת) החל ממועד דיווח זה, להסתכם לסך של כ-16.4 מיליון דולר.

יתרת עלותו המופחתת של המטוס הסתכמה בספרי החברה ליום 31 בדצמבר 2016 לסך של כ-24.9 מיליון דולר.

החברה פרעה בחודש ינואר 2017 בפירעון מוקדם את ההלוואה אשר נטלה מבנק זר בקשר לרכישת המטוס. בהמשך לכך, החברה הגיעה להסכמות עם בנק זר אחר לנטילת הלוואה (Recourse) בסך של כ-12.2 מיליון דולר אשר תחליף את ההלוואה האמורה. ההלוואה החדשה תיפרס עד לתום תקופת ההחכרה המוארכת כאמור לעיל (ללא רכיב 'בלון'). ההלוואה הינה בריבית משתנה על בסיס ה-LIBOR לחודש בתוספת מרווח אשר נמוך מהמרווח הממוצע המשוקלל בגין הלוואות קיימות דומות של החברה.

 

השאירו פרטים
ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי
decorative line