גלובל כנפיים ממשיכה להרחיב את צי המטוסים

מאת: בת-שבע כביר

גלובל כנפיים ממשיכה להרחיב את צי המטוסים :איירבוס 330-300 בכ-70 מיליון דולר, המטוס הצעיר ביותר בצי. בנוסף, התקשרה החברה במכתב כוונות לרכישת מטוס נוסף ושישי החל מרבעון רביעי 2013. במקביל, ביצעה החברה מימון מחדש של הלוואות בגין ארבעה מטוסים בבנק ישראלי.

גלובל כנפיים ליסינג, מקבוצת כנפיים אחזקות, מתקדמת במימוש תכניתה האסטרטגית לחידוש והרחבת צי המטוסים, עם השלמת עסקת ליסינג לרכישת מטוס חמישי, המטוס, מדגם איירבוס 330-300 משנת ייצור 2010, הינו הצעיר ביותר בצי ומוחכר לחברת התעופה TransAsia Airways הטייוואנית.

גלובל כנפיים ליסינג, מקבוצת כנפיים אחזקות, מתקדמת במימוש תכניתה האסטרטגית לחידוש והרחבת צי המטוסים, עם השלמת עסקת ליסינג לרכישת מטוס חמישי החל מרבעון רביעי 2013, זאת בהמשך לדיווח החברה מיום 18 בנובמבר 2015. המטוס, מדגם איירבוס 330-300 משנת ייצור 2010, הינו הצעיר ביותר בצי ומוחכר לחברת התעופה TransAsia Airways הטייוואנית לתקופה המסתיימת בחציון השני של שנת 2023, בדמי חכירה קבועים המשולמים מדי חודש מראש.

היקף העסקה הכולל הינו כ-70 מיליון דולר ומורכב מעלות רכישת המטוס בסך של כ-65 מיליון דולר, בתוספת השתתפות גלובל בעלויות תחזוקה במהלך תקופת החכירה, אם וככל שתדרשנה, בסכום שלא יעלה על כ-4.7 מיליון דולר. סך של כ-52 מיליון דולר מכלל עלות העסקה מומן באמצעות הלוואה (Recourse) מבנק בארץ: כ-28 מיליון דולר כהלוואה נפרעת במהלך תקופת החכירה וכ-24 מיליון דולר כהלוואת 'בלון' הנפרעת בתום תקופת החכירה. יתרת הסכום מומנה מאמצעים עצמיים של גלובל וכן מהפקדות החוכרת.

סך התקבולים מדמי חכירת המטוס צפויים להסתכם לסך של כ-59 מיליון דולר. בעקבות ביצוע העסקה צפויים התקבולים של החברה מדמי חכירה, על פי הסכמי ההחכרה של המטוסים, להסתכם בשנים הבאות לסך של כ-177 מיליון דולר, מתוך זה סך של כ-48 מיליון דולר בשנת 2016.

לאחר ביצוע עסקת הליסינג, מונה צי המטוסים של החברה 16 מטוסי סילון: 10 מטוסי איירבוס ו-6 מטוסי בואינג, כאשר 15 מהם מוחכרים ל-10 חברות שונות בתשע ארצות על פני חמש יבשות שונות.

בנוסף להשלמת עסקה זו, לפני כחודש התקשרה גלובל ליסינג במכתב כוונות לרכישת מטוס נוסף ושישי, החל מרבעון רביעי 2013. מדובר במטוס, מדגם איירבוס 330-200 משנת ייצור 2012 המוחכר לחברת תעופה שאינה לקוחה קיימת של החברה, יחד עם הסכם החכירה של המטוס, בעלות צפויה כוללת בסך כ-88 מיליון דולר. זאת, בכפוף להתקשרות בהסכם רכישה מחייב והתקיימות תנאים מתלים. השלמת העסקה צפויה להתבצע במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016.

כמו כן דיווחה גלובל ליסינג כי חתמה על מימון מחדש של הלוואות בגין ארבעה מטוסים בבנק ישראלי: שני מטוסי איירבוס 320-200 המוחכרים לחברת בריטיש איירווייס ושני מטוסי בואינג 737-800 המוחכרים לחברת תעופה קוריאנית, שיתרתן סמוך למימון מחדש הסתכמו לסך של כ-49 מיליון דולר ותאוחדנה להלוואה אחת בסך זה, מתוכם 12 מיליון דולר הוענקו לחברה כמסגרת אשראי, הניתנת לניצול באופן רב-פעמי, עד סוף יוני 2017 לצורך מימון פעילותה. מועדי הסילוקין של ההלוואה החדשה הינם גב-אל-גב לתקופות ההחכרה של מטוסים אלו, עם יתרות 'בלון' בתום תקופת ההחכרה של כל מטוס.

לבסוף, הודיעה גלובל ליסינג על עדכון אמת מידה פיננסית כלפי שלושת הבנקים בישראל המממנים את החברה, לפיו התחייבה החברה כי יחס כיסוי חוב נטו (ל-EBITDA) לא יעלה על 8 בתקופה שבין 31.12.2015 לבין 30.9.2016 ולא יעלה על 6 מיום 1.10.2016 ואילך. עדכון יחס הכיסוי נטו נועד לאפשר לחברה לבצע עסקאות נוספות ולהגדיל את סך נכסיה בצורה משמעותית בתקופת עדכון היחס.
 

השאירו פרטים
ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי
decorative line