שיפור ניכר בתוצאות אל על ברבעון הראשון של שנת 2015

מאת: בת-שבע כביר

קיטון בהפסד ברבעון הראשון שהסתכם בכ -16  מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ- 39.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההשקה המוצלחת של כרטיסי האשראי FLYCARD ו- FLYCARD premium, הביאה להצטרפות של למעלה מ-75 אלף לקוחות

דוד מימון מנכ"ל אל על: "החברה מציגה ברבעון הראשון של שנת 2015 שיפור משמעותי בתוצאות.  התוצאות הושפעו מגידול בפעילות ובכמות הנוסעים שהטיסה החברה , אשר הגדילה את נתח השוק שלה ב-6% לרמה של  35.4%. בנוסף, הושפע הרבעון לחיוב ומהתחזקות הדולר ומהירידה במחירי הדלק".

הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמו בכ- 419.8 מיליון דולר, לעומת כ- 415.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד;

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ- 52.4 מיליון דולר לעומת 17.6 מיליון דולר - גידול של כ- 200%;

הוצאות החברה הצטמצמו ב- 8% ל- 367.4 מיליון דולר לעומת 397.8 מיליון דולר  ברבעון המקביל אשתקד;

ה- EBITDA ברבעון הראשון הסתכם ב- 16.9 מיליון דולר בהשוואה ל-EBITDA  שלילי בסך של כ-22.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד;

דוד מימון אף הוסיף : " במסגרת ההתחדשות והרחבת רשת הנתיבים של החברה, החברה תשיק ביוני  2015 קו ישיר לבוסטון, שירחיב עבור לקוחותינו את מגוון היעדים בארה"ב, בזמינות גבוהה ובחיבוריות נוחה. מספר חברי מועדון הנוסע המתמיד בארץ ובעולם המשיך  לצמוח והגיע לכ-1.5 מיליון חברים, בין היתר הודות להשקה המוצלחת של כרטיסי האשראי FLYCARD ו- FLYCARD premium, אליהם הצטרפו תוך זמן קצר למעלה מ-75 אלף לקוחות ".


תזרים המזומנים אשר נבע לחברה מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של השנה הסתכם בכ- 58.5 מיליון דולר לעומת כ-75.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד;
יתרות המזומנים והפיקדונות של החברה, בתום ברבעון הראשון של שנת 2015 , הסתכמו בכ-137.2 מיליון דולר לעומת כ- 132.5 מיליון דולר בתום הרבעון המקביל אשתקד.


דגנית פלטי, סמנכ"ל הכספים של אל על, מסרה: "ברבעון הראשון של שנת 2015 נרשם שיפור משמעותי במרבית  הפרמטרים התפעוליים של החברה. את התרומה העיקרית תרמה ירידת מחירי הנפט שהביאה לקיטון  של כ-30 מיליון דולר בהוצאות הדלק וזאת למרות הגידול בפעילות. בהתאם למדיניות הגידור של החברה, החברה מגינה על מחירי הדלק הסילוני לתקופה של עד שנה קדימה. העסקאות שהסתיימו ברבעון הראשון של השנה נעשו במהלך שנת 2014 במחירים גבוהים יותר ולכן קיזזו את השפעת ירידת המחירים ברבעון. מאידך העסקאות שבצעה החברה ברבעון הראשון היו במחירים נמוכים  יותר ויאפשרו לה  ליהנות ממגמה זו גם בהמשך השנה.
החיסכון בהוצאות התפעוליות הביא לצמיחה ניכרת ברווח הגולמי של החברה, ובעקבותיה גם לשיפור מהותי ב-EBITDA .
בחודש מרץ 2015 התקבל מטוס 737-900 נוסף, החמישי מתוך שמונה, אותו מימנה החברה בהלוואה מבנק זר בריבית קבועה לתקופה של 12 שנה."

דגשים פיננסיים ותפעוליים רבעון ראשון 2015:

• הכנסות מהפעלה - ההכנסות מהפעלה גדלו בתקופה המדווחת בכ-1.1% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מנוסעים גדלו בשיעור של כ-1.2%, בעיקר כתוצאה מגידול בכמות נוסע קילומטר (RPK) שהושפע גם מעיתוי חג הפסח, בקיזוז קיטון בתשואה לנוסע-ק"מ שנבע מירידה במחירי הטיסות בשל התחרות ובשל הירידה המשמעותית במספר התיירים בתקופה המדווחת. ההכנסות מהובלת מטענים גדלו בכ-1.6% בעיקר כתוצאה מגידול בכמות טון-ק"מ שהוטסה בקיזוז קיטון בתשואה לטון ק"מ. בהכנסות האחרות חל קיטון של כ-3.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
• הוצאות הפעלה - קטנו בתקופה המדווחת בכ-7.7% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר כתוצאה מקיטון בהוצאות עבור דס"ל, כמוסבר להלן וכן כתוצאה מירידה של כ-1.5% בהוצאות השכר, בעיקר כתוצאה מהשפעת פיחות שער החליפין שקל-דולר, יצויין כי ברבעון המדווח יישמה החברה שינוי במדיניות החשבונאית בעקבותיו נרשמות תוצאות עסקאות גידור שער החליפין באותם הסעיפים בהם נרשמות הוצאות השכר אותן הן מגדרות. בעבר נרשמו תוצאות אלו בהוצאות/הכנסות מימון. מספרי ההשוואה סווגו בהתאם. בהתאם לאמור לעיל, השפעת שער החליפין שהקטינה את הוצאות השכר ברבעון המדווח מוצגת בקיזוז הוצאות בגין הגידור.
• הוצאות החברה עבור דלק סילוני קטנו בשיעור של כ-19.5% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הקיטון נבע מהשפעת ירידת המחיר האפקטיבי של הדס"ל (הכוללת את תוצאות פעילות הגידור בהן נקטה החברה) בקיזוז הגידול בפעילות. שיעור הוצאות הדס"ל מהמחזור ירד מכ-35.5% ברבעון המקביל אשתקד לכ-28.3% ברבעון המדווח. סך תשלומי הגידור ברבעון המדווח הסתכמו לכ-28.8 מיליון דולר ביחס לכ-0.2 מיליון דולר החזרי גידור ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן, רשמה החברה הכנסה בסך של כ-4.5 מיליון דולר כתוצאה משינויים בשווי ההוגן של עסקאות הגידור (הוצאה של כ-0.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד). 
• הרווח הגולמי של החברה לרבעון המדווח הסתכם בכ-52.4 מיליון דולר והיווה שיעור של כ-12.5% מהמחזור ביחס לרווח גולמי של 17.6 מיליון דולר שהיוו שיעור של כ-4.2% מהמחזור ברבעון המקביל אשתקד
• הוצאות מכירה - חל קיטון של כ- 3.9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד בעיקר כתוצאה מקיטון בהוצאות ההפצה. שיעור הוצאות המכירה מהמחזור קטן מכ- 11.0% בתקופה המקבילה אשתקד לכ- 10.5% בתקופה המדווחת.
• הוצאות הנהלה וכלליות - בהוצאות הנהלה וכלליות חל קיטון בשיעור של כ-15.2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, זאת בעיקר כתוצאה מקיטון בהוצאות השכר בשל התחזקות הדולר ובהוצאות חובות מסופקים. שיעור הוצאות הנהלה וכלליות מהמחזור קטן מכ- 6.4% בתקופה המקבילה אשתקד לכ- 5.4% בתקופה המדווחת.
• הכנסות והוצאות אחרות – ברבעון המדווח רשמה החברה הכנסות אחרות נטו בסך של כ-28 אלפי דולר. בתקופה המקבילה אשתקד רשמה החברה הכנסות אחרות, נטו בסך כ-4.9 מיליוני דולר, בעיקר בשל רווח הון ממכירה וחכירה מחדש של שני מנועים.
• מימון - הוצאות המימון, נטו ברבעון המדווח הסתכמו בכ-7.9 מיליון דולר ביחס להוצאות מימון, נטו בסך של כ-5.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נבע בעיקר כתוצאה מגידול בהוצאות הפרשי שערי חליפין.
• ההפסד לתקופה - הסתכם בכ-16.0 מיליון דולר, המהווה כ-3.8% מהמחזור, ביחס להפסד של כ-39.7 מיליון דולר, שהיווה כ-9.5% מהמחזור ברבעון המקביל אשתקד.

השינויים העיקריים בסעיפי הנכסים, ההתחייבויות  וההון העצמי ליום 31 במרץ 2015:
• הנכסים השוטפים של החברה הסתכמו לסך של כ-361.0 מיליון דולר גידול של כ-72.6 מיליון דולר ביחס ליום 31 בדצמבר 2014. הגידול נבע בעיקר מעלייה ביתרות המזומנים  בקיזוז קיטון בפקדונות משועבדים.
• נכסים לא שוטפים הסתכמו לסך של 1,308.3 מיליון דולר גידול של כ-15.1 מיליוני דולר ביחס ליום 31 בדצמבר 2014, בעיקר כתוצאה מתוספת של מטוס 737-900 שהתקבל בחודש מרץ 2015 ומתשלומים על חשבון מטוסי 737-900 נוספים שיתקבלו בתחילת שנת 2016 ורכישת חלפים ואביזרים, בקיזוז הוצאות הפחת לתקופה.
• התחייבויות שוטפות של החברה הסתכמו לסך של כ-905.5 מיליון דולר הגידול בסך של כ- 97.7 מיליון דולר ביחס ליום 31 בדצמבר 2014 שנבע בעיקר כתוצאה מגידול עונתי בהכנסות מראש ממכירת כרטיסי טיסה, ומעליה באשראי לזמן קצר, בעיקר כתוצאה ממימון למקדמות בגין מטוסים, וכן מגידול בסעיף זכאים, בעיקר בהתחייבויות לתשלום מיסי נמל, בקיזוז קיטון בסעיף מכשירים פיננסיים נגזרים.
• סה"כ השינוי נטו בשווי ההוגן של גידורי הדס"ל, הריבית והמט"ח המוצגים בסעיף התחיבויות שוטפות, מסתכם לקיטון בשווי ההוגן השלילי של כ-20.0 מיליון דולר לעומת השווי ההוגן בתום שנת 2014 (גידורי דס"ל - קיטון של כ-16.9 מיליון דולר, גידורי ריבית - קיטון של כ-0.2 מיליון דולר, גידורי מט"ח - קיטון של כ-2.9 מיליון דולר). השינוי נבע מעסקאות שהגיעו לפירעון, מעסקאות שנעשו בתקופה המדווחת ומשינויים בשווי ההוגן של עסקאות שעדיין נותרו פתוחות ליום הדוח, בשל ירידה במחיר הדס"ל ועלייה בשער החליפין במהלך הרבעון.
• התחייבויות לא שוטפות של החברה הסתכמו לסך של כ-659.1 מיליון דולר, קיטון בסך של כ-3.3 מיליון דולר ביחס ליום 31 בדצמבר 2014.
• ההון העצמי  הסתכם לכ-104.7 מיליון דולר. הקיטון  בסך של כ- 6.7 מיליון דולר ביחס ליום 31 בדצמבר 2014 נובע בעיקר בשל ההפסד ברבעון המדווח בקיזוז גידול בקרן הון בגין גידור תזרים מזומנים כתוצאה מעלייה בשווי ההוגן של עסקאות הגידור.
• פעילות שוטפת ברבעון המדווח נבע לקבוצה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, בסך של כ- 58.5 מיליון דולר לעומת תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-75.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

השאירו פרטים
ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי
decorative line