אל על מציגה גידול בכל הפרמטרים ברבעון השני של 2014

 

גידול של 8% בהכנסות ל- 571.5 מיליון דולר; גידול ב-EBITDA ל-52.3 מיליון דולר לעומת 31.9 מיליון דולר; הרווח הנקי גדל מ- 3.7 מיליון דולר ל- 16.3 מיליון דולר; תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 84.2 מיליון דולר לעומת 47.8 מיליון דולר, גידול של 20% במכירות באינטרנט ושל 8% במוקד המכירה הטלפוני; שיא של חברי מועדון נוסע מתמיד: 1.35 מיליון.

מנכ"ל אל על, דוד מימון: "תוצאות הרבעון השני משקפות מכירות חזקות לפסח וגידול בפעילות  החברה. אולם, הרבעון השלישי אופיין במבצע "צוק איתן", הכולל פגיעה משמעותית בהכנסות שבעקבותיה ביקשה אל על סיוע ממשלתי, ובגידול בהוצאות על מנת לשמור על שמיים פתוחים ולהחזיר הביתה אלפי ישראלים באמצעות תוספת טיסות מיוחדות , בשל ביטול הטיסות של חברות זרות. אנו מעריכים כי בשל הירידה הדרמטית בהיקפי התיירות הנכנסת כתוצאה מ"צוק איתן", צפויה ירידה חדה בהכנסות הרבעון השלישי, בהיקף של 55 עד 65 מיליון דולר, שצפויה להשפיע מהותית לרעה על התוצאות העסקיות"

תוצאות הרבעון השני של שנת 2014:

• ההכנסות ברבעון הנוכחי הסתכמו ב- 571.5 מיליון $ לעומת 529.7  מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד,  גידול של כ-8%. בהכנסות מנוסעים נרשם גידול של כ- 9% כתוצאה מגידול בכמות הנוסעים המוטסת בקיזוז הקיטון בתשואה לנוסע-ק"מ. ההכנסות מהובלת מטענים קטנו בכ-3.6% בעיקר כתוצאה מקיטון בכמות טון-ק"מ שהוטסה. בהכנסות האחרות חל גידול של כ-12.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר כתוצאה מגידול בהכנסות ממכירת מזון תעופתי לגורמי חוץ.
• הוצאות ההפעלה ברבעון השני חל גידול של כ-4% לכ-466.3 מיליון $, לעומת 447.8 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד, וזאת בעיקר כתוצאה מגידול בנפח הפעילות שיעורן מהמחזור ירד מכ-84.5% ברבעון השני של שנת 2013 לכ-81.6% ברבעון המדווח.
• הוצאות שכר ההפעלה גדלו בתקופה המדווחת ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר בשל השפעת התיסוף שחל בשער השקל הממוצע ביחס לדולר על ההוצאות שהינן שקליות
• הוצאות החברה עבור דלק סילוני גדלו בשיעור של כ-0.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מהשפעת הגידול בפעילות אשר קוזז על ידי השפעת ירידת המחיר האפקטיבי של הדס"ל הכוללת את תוצאות פעילות הגידור בהן נקטה החברה. יצוין כי מחירו של הדס"ל בשוק עלה ברבעון המדווח ביחס לרבעון המקביל אשתקד, אולם פעילות הגידור של החברה הביאה להפחתת המחיר האפקטיבי לחברה. שיעור הוצאות הדס"ל מהמחזור ירד מכ-33.8% ברבעון המקביל אשתקד לכ-31.5% ברבעון המדווח. סך החזרי הגידור ברבעון המדווח הסתכמו לכ-1.7 מיליון דולר ביחס לכ-3.8 מיליון דולר תשלומים בגין פעילות גידור ברבעון המקביל אשתקד.
• מספר העובדים, הקבועים והזמניים בחברה, עמד במהלך הרבעון השני בממוצע על 6,147 עובדים, לעומת 5,956 עובדים במהלך הרבעון המקביל אשתקד.
• הרווח הגולמי ברבעון הנוכחי הסתכם ב-105.3 מיליון $ (שיעור של כ- 18.4% מהמחזור), לעומת 82 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 15.5% מהמחזור).
• הרווח מהפעלה הסתכם ב- 24.6 מיליון $, לעומת רווח תפעולי בסך של כ-7 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד.
• מימון ברבעון המדווח רשמה החברה הוצאות מימון נטו (בניכוי הכנסות מימון), בסך של כ-2.2 מיליון דולר ביחס להוצאות מימון נטו של כ-2.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נבע בעיקר כתוצאה מקיטון בהכנסות מגידור שער חליפין אשר קוזז על ידי קיטון בהוצאות הפרשי שער וגידול והכנסות בגין שערוך אופציות ממ"ן ברבעון המדווח בסך כ-1.3 מיליון דולר.
• הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2014 הסתכם בכ-  16.3 מיליון $, ביחס לרווח של כ-3.7 מיליון $ ברבעון השני של שנת 2013 .
• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של 2014 בכ-84.2 מיליון $, לעומת כ-47.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
• ה-EBITDA של החברה ברבעון השני של 2014 הסתכם בכ-52.3 מיליון דולר, לעומת כ-31.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תוצאות החציון הראשון של 2013:

• ההכנסות בחציון הראשון של השנה הנוכחית הסתכמו ב- 986.9 מיליון $, לעומת 960.7 מיליון $ בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ- 3%.
• הוצאות ההפעלה בחציון הראשון של שנת 2014 הסתכמו בכ- 864.7 מיליון $, לעומת 840.9 מיליון $ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 3%. השינוי נבע בעיקר מגידול בפעילות.
• הוצאות שכר ההפעלה גדלו בחציון הראשון של שנת 2014 ביחס לתקופה מקבילה אשתקד בעיקר בשל השפעת התיסוף שחל בשער השקל הממוצע ביחס לדולר על ההוצאות שהינן שקליות.
• הוצאות החברה עבור דלק סילוני קטנו בשיעור של כ-1.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד זאת בשל השינויים בשווי ההוגן של עסקאות הגידור שלא מוכרות כהגנה, עלייה בתקבולי הגידור וירידה במחירי הדס"ל אשר קוזזו מנגד על ידי הגידול בפעילות החברה. שיעורן מהמחזור ירד מכ-34.6% לכ-33.2%. סך החזרי הגידור בחציון המדווח הסתכמו לכ-1.9 מיליון דולר ביחס לכ-0.3 מיליון דולר החזרי גידור בתקופה המקבילה אשתקד.
• הרווח הגולמי בחציון הסתכם בכ-122.2 מיליון $, לעומת 119.8 מיליון $ בתקופה המקבילה אשתקד.
• ההפסד מהפעלה בחציון הראשון של שנת  2014 הסתכם בכ- 27.3 מיליון $, לעומת הפסד מהפעלה בסך של כ-29.3 מיליון $ במחצית הראשונה של שנת 2013.
• מימון בחציון הראשון של שנת 2014 רשמה החברה הוצאות מימון נטו (בניכוי הכנסות מימון), בסך של כ-5.5 מיליון דולר ביחס להוצאות מימון נטו של כ-9.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה כתוצאה מקיטון בהוצאות בגין הפרשי שער וגידול בהכנסות משערוך אופציות ממ"ן, אשר קוזזה על ידי קיטון בהכנסות מגידור שער חליפין.
• ההפסד בחציון של שנת 2014 הסתכם בכ-  23.4 מיליון $ בהשוואה להפסד של 28.8 מיליון $ באותה התקופה בשנת 2013.
• ה-EBITDA של החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכמה  בכ-27.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-EBITDA בסך של כ 20.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

נתונים נוספים:

• נכון ליום 30 ביוני 2014, יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, הסתכמו לסך של 187.9 מיליון $. יצוין כי במחצית הראשונה, של שנת 2014, החברה השקיעה כ-66 מיליון דולר ברכישת מטוסים וציוד, בהתאם לתכנית ההשקעה הרב-שנתית של החברה, פרעה הלוואות שוטפות בסך של כ-71.6 מיליון דולר וקיבלה הלוואות נטו בסך של כ-47.1 מיליון דולר, למימון רכישת מטוסים חדשים.                                     
• ההון של החברה, נכון ליום 30 ביוני, 2014 הסתכם בכ- 140.7  מיליון $, לעומת כ-107.3 מיליון דולר ליום 30 ביוני, 2013.

דגנית פלטי, סמנכ"ל הכספים של אל על: "במחצית הראשונה של 2014 השקענו כ-66 מיליון דולר ברכישת מטוסים וציוד לרבות המשך יישום התכנית לרכישת המטוסים החדשים מדגם 737-900 כחלק מהעסקה לרכישת 8 מטוסים, שנחתמה בעבר, ובמקביל פרענו התחייבויות פיננסיות, נטו  בהיקף של כ-20 מיליון דולר. החברה סיימה את הרבעון עם יתרת מזומנים ופיקדונות שברשותה של כ-187.9 מיליון דולר, אשר מחזקת את האיתנות הפיננסית שלה".

 

השאירו פרטים
ואנחנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי
decorative line